Uitkering stopgezet

Uitkering Stopgezet

Als uw uitkering stopgezet is door de gemeente (Sociale Dienst), dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Zonder reden mag een uitkering nooit stopgezet worden. Het kan zijn dat de uitkering stopgezet is omdat u vermeende inkomsten en/of vermogen hebt of omdat u onjuiste of onvolledige informatie hebt verschaft. Het kan ook zijn dat u de verplichtingen geschonden hebt of niet bent nagekomen. Het kan zijn dat de uitkering tijdelijk wordt stopgezet. Dit betekent dat u eerst iets moet doen voordat u weer uitkering ontvangt. Het kan ook zijn dat de uitkering definitief stopgezet wordt.

Bent u het niet eens met de stopzetting van uw uitkering, dan kunt u in bezwaar gaan bij de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Lees echter de brief goed door, omdat de bezwaartermijn in sommige gevallen korter kan zijn. Als u te laat bent met het indienen van uw bezwaarschrift tegen de uitkering die stopgezet is, dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het maakt daarbij niet uit of het besluit van de gemeente dat uw uitkering stopgezet is rechtmatig genomen is of niet.

Financiële problemen

De gemeente kan een rechtmatigheidsonderzoek instellen. Zij doet dan onderzoek naar uw woon- en leefsituatie. Zij kan in gesprek gaan met u, maar zij kan ook vragen stellen aan uw buren of posten bij uw huis. De gemeente kan tevens een huisbezoek afleggen om te kijken wat er aanwezig is in de woning: hoe is de indeling, welke persoonlijke bezittingen zijn aanwezig, zijn er voedingsmiddelen aanwezig, etc. Een huisbezoek afleggen mag de gemeente echter niet altijd doen.

Er kan een voorlopige voorziening worden opgestart als u door de stopzetting van uw uitkering in financiële problemen komt. Er moet hiervoor een spoedeisend belang zijn. De rechtbank beslist over uw situatie en kan u gedurende de bezwaarprocedure een voorschot toekennen van de bijstandsuitkering. Let wel op dat dit een tijdelijke uitspraak is. Als de gemeente uw bezwaarschrift alsnog ongegrond verklaart, dan zult u het voorschot van de bijstandsuitkering weer terug moeten betalen aan de gemeente.

Er staat een beroep open bij de rechtbank als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente naar aanleiding van uw bezwaarschrift. Hoe u dit doet, is beschreven in de brief van de beslissing op bezwaar.

Pro deo